Natalia Ditko and Elena Ananieva - De Grande Vinko - Ουκρανία

Ukraine

www.dgv.crimea.ua

grandevinko@gmail.com

 

Πρώτα από όλα θα σε ρωτήσω πως και από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την εκτροφή;

  First of all I would like to ask you when and how you have started breeding Dobermanns.

Έχω Ντόμπερμαν από τότε που ήμουν κορίτσι ηλικίας 12 χρονών. Δημιουργήσαμε την ομάδα "de Vinko" το 1997 όταν γέννησε η σκύλα μας για πρώτη φορά

  I have been keeping dobermanns since I was the girl of 12 year age. We made "de Vinko" team in 1997 when our the first litter was born.
     

Στο τομέα του χαρακτήρα - ταμπεραμέντου - τι νομίζεις? Υπάρχουν αλλαγές στο μοντέρνο Nτόμπερμαν;

 

From the point of temperament what do you think? Are there any changes in the character of the modern Dobermanns?

Όσο για το ιδανικό Ντόμπερμαν, έχει τον καλύτερο χαρακτήρα από όλες τις ράτσες. Μπορεί να είναι αθλητής, σύντροφος ή προστάτης. Εξαρτάται από τον τύπο της εκπαίδευσης που έχεις δώσει στο Ντόμπερμαν σου. Τα Ντόμπερμαν έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και με την σωστή εκπαίδευση μπορούν να πετύχουν απίστευτα αποτελέσματα. Δυστυχώς την σήμερον ημέρα ο χαρακτήρας γίνεται πιο αδύναμος γιατί πολλοί εκτροφείς δίνουν βάση στην εξωτερική εμφάνιση πρώτα.

 

As for us the ideal dobermann has the best character among other breeds. He can be sportive dog, companion of defendor. It depends of the kind of training you give to your dobermann. Dobermanns have great potential and with right training can reach unbelievable results. Unfortunately nowdays it's character is getting weaker because many breeders accent the work on the beauty first.

     

Μορφολογία ή εργασία;

 

Shows or Work?

Για αυτό το πραγματικό Ντόμπερμαν πρέπει να έχει ομορφιά και πολύ καλό ταμπεραμέντο ταυτόχρονα. Αυτά τα 2 αχώριστα σημεία είναι που πρέπει να βελτιώσουμε.

 

That's why real dobermann must have beauty and great temperament both. These 2 inseparable points which we must work on.

     

Τι πιστεύεις για το επίπεδο εκτροφής παγκοσμίως και μετά στη χώρα σου;

 

What do you think of the level of breeding internationally and in your country?

Εμείς πιστεύουμε ότι τα Ουκρανικά Ντόμπερμαν είναι πολύ υψηλής ποιότητας, οι επιτυχίες στα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά Shows το το αποδεικνύουν.

 

We think that Ukrainian dobermanns high quality, their successes on the biggest European shows prove it.

     

Για θέματα υγείας τι πιστεύεις;

 

What do you think about health?

Δόξα το Θεό ή ίσως με την προσεκτική αναπαραγωγή δεν έχουμε σχεδόν καθόλου πρόβλημα με την υγεία των σκύλων μας. Αλλά γενικά το σημαντικότερο πρόβλημα της φυλής μας είναι το καρδιακό.

 

Thanks to God or maybe careful breedeng we almost don't have problems with health of our dogs. But in general the most important problem of our breed is cardio problem.

     

Τι πιστεύεις για τη HD στη φυλή;

 

What about HD in the breed?

Πριν μερικά χρόνια όλοι οι αναπαραγωγικοί σκύλοι μας ξεκίνησαν να παίρνουν το γερμανικό HD. Ακόμα και στην πράξη είναι απολύτως ορατό αν ένας σκύλος έχει παράδειγμα HD-C και δεν νομίζουμε ότι ένας σκύλος υποφέρει από αυτό ή ότι έχει κάποιες δυσκολίες στην ζωή του, είναι εύκολο να προβλέψουμε τι θα έχουμε στο μέλλον αν ζευγαρώσουμε δυο σκύλους με HD-C σε λίγο καιρό.
Οι σοβαροί εκτροφείς δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό

 

Some years ago all our producers started getting German HD. Even if in practice it's absolutely invisible if a dog has for example HD-C and we don't think that a dog can suffer of it or has some kind of difficulties in common life, it's easy to predict what we can have in future if to couple for example HD-C with HD-C for a while. Serious breeders pay a lot of attention to this question.

     

Ποιά τα πιο σπουδαία Nτόμπερμαν αρσενικά και θηλυκά που άφησαν το σημάδι τους στην εκτροφή της Ουκρανίας?

 

Which are the most important Dobermanns males and females - that left their sign in the breeding of your country?

Baron Nike Reneval και Tigr iz Slavnoj Staj both.

 

Baron Nike Reneval and Tigr iz Slavnoj Staj both.

     

Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο;

 

European or US Dobermann?

Εμείς προτιμάμε μόνο τον ευρωπαϊκό τύπο.

 

We prefer only European type.

     

Το καλύτερο σημείο για το καθένα;

 

Which is the strongest point of each of them?

(...)

  (...)
     
Τι θα συμβούλευες τους νέους εκτροφείς;   What would you advice to a new breeder?

Να αγαπούν τα σκυλιά τους, να τα έχουν σαν φίλους και όχι σαν ζώα και να ξεχάσουν τα χρήματα για να είμαι ειλικρινής..

 

To love dogs, to keep them like a friends not like animals and forget the money to be honest.

     
Γραμμική αναπαραγωγή, ενδογαμία, ή εξωδιασταύρωση;   Line breeding inbreeding or outcross?

Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή και πολύ σημαντική και από τις δυο κατευθύνσεις, απαραίτητο να αναλυθεί κάθε συγκεκριμένος συνδυασμός

 

 It's very difficult question, very important both directions,
necessary to analyze each concrete combination.

     
Τι συμβουλεύεις τους μελλοντικούς αγοραστές;   What would you advice to a future dobermann owner?

Να αγαπούν τα σκυλιά τους, να τα έχουν σαν φίλους και όχι σαν ζώα..

 

To love dogs, to keep them like a friends not like animals.

     
Πια η γνώμη σου για την πιθανή απαγόρευση κοψίματος ουράς και αυτιών; Θα επηρεάσει παγκόσμια τη φυλή;   Your opinion concerning ear cropping and tail docking? Is it possible that a worldwide prohibition will affect the breed?

Μόνο το κόψιμο και το δέσιμο! Φυσικά και επηρεάζει! Φαίνεται πλέον! Διαταράσσει όταν βλέπεις στην τηλεόραση ένα μικρό παιδί να σκοτώνει ένα ταύρο κατά την bloody corrida που τον σήκωσαν από τα κέρατα ψηλά και τον σκότωσαν, και οι πράσινοι κρατούν την ησυχία. Είναι πάρα πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή από το να δώσουμε σημασία στο κόψιμο και δέσιμο.

  Only to crop and dock! Of course it affects! It's seen now! It
perturbs when we see on TV a little boy killing a bull during bloody
corrida who was put by horns up and destroyed, and "greens" keep
silence. There are a lot of awful things in life to pay attention
more than cropping and docking.