Kuliyev Farid - Ιδιώτης- Γαλλία

France

www.kaspij.com

venzoo@gmail.com

 

Πρώτα από όλα θα σε ρωτήσω πως και από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την εκτροφή;

  First of all I would like to ask you when and how you have started breeding Dobermanns.

Δεν είμαι εκτροφέας, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά σκέπτομαι σοβαρά αυτή τη δραστηριότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό στην αρχή της αναπαραγωγής είναι να ξεκινήσεις με μία καλή γέννα, γιατί θα κατηγοριοποιηθείς στον κόσμο των Ντόμπερμαν από την αναφορά σε αυτή τη γέννα, η οποία είναι πολύ συχνά η πρώτη. Το καλύτερο πρόσφατο παράδειγμα που έχω κατά νου είναι η επιτυχία των φίλων μας και νέων εκτροφέων Capax Infinity στο Caliandro show, όταν το πρώτο μικρό θηλυκό εκτροφής τους: Italia Capax Infinity (Pride of Russia Kaspij X Farahnase del Pallazio di Shanta) έγινε Best Baby of the show.

  I am not a breeder, at least for the time being, but I am seriously considering this activity for the future. I think the most important in the beginning of the breeding is to start with a good litter, because you will be ever categorized in the dobermann world by your reference litter which is very often the first one. The best recent example I have in mind is the success of our friends and new breeders of Capax Infinity Kennel in Caliandro show when the first little female bred by them: Italia Capax Infinity (Pride of Russia Kaspij x Farahnase del Pallazio di Shanta) became Best Baby of the show.

 

     

Στο τομέα του χαρακτήρα - ταμπεραμέντου - τι νομίζεις? Υπάρχουν αλλαγές στο μοντέρνο Nτόμπερμαν;

 

From the point of temperament what do you think? Are there any changes in the character of the modern Dobermanns?

Δεν νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η ίδια η ιδιοσυγκρασία έχει αλλάξει πολύ. Τώρα εξαρτάται επίσης από τον τρόπο ζωής του σκύλου. Ένα Ντόμπερμαν που εκπαιδεύεται κάθε μέρα για έναν ανταγωνισμό υψηλού επιπέδου δεν θα έχει την ίδια ιδιοσυγκρασία, όπως ένα Ντόμπερμαν που ζει στην πόλη και κάνει μόνο μια μικρή βόλτα δύο φορές την ημέρα.

 

I don't think that in general the temperament itself changed a lot. Now it depends also of a lifestyle of the dog. A dobermann trained every day for a high level competition wouldn't have the same temperament as an urban dobermann having only a little walk twice a day.

     

Μορφολογία ή εργασία;

 

Shows or Work?

Πρώτα από όλα, είμαι πολύ ευχαριστημένος που αυτός ο διαχωρισμός δεν είναι τόσο σημαντικός όσο σε άλλες φυλές και θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ιδέα της οικουμενικότητας του Ντόμπερμαν. Σήμερα, ένα Ντόμπερμαν δεν μπορεί να έχει μία εκθεσιακή καριέρα υψηλού επιπέδου, χωρίς να έχει ZTP και IPO και χωρίς να παρουσιάζει υψηλή ιδιοσυγκρασία και καλή αυτοπεποίθηση στο στίβο. 'Όταν βλέπω πρωταθλητές εργασίας σήμερα νομίζω ότι σε ένα εκθεσιακό στίβο, ακόμη και αν δεν θα στοιχημάτιζα όλα μου τα χρήματα πως θα κερδίσουν τις μεγαλύτερες εκθέσεις, ωστόσο έχουν ένα επίπεδο για να συμμετέχουν σε κάποιες εκθέσεις. Όταν ο Mister Prosperi είδε τον Kaspij την πρώτη φορά που συμμετείχε στην intermediate class στο Caliandro 2010, με ρώτησε για την εργασία και τα τέστ που έχει, και όταν απάντησα ότι είναι πολύ μικρός και δεν έχουμε ακόμα περάσει οποιεσδήποτε εξετάσεις , είπε: «Ένα Ντόμπερμαν είναι όπως μια γυναίκα, η ομορφιά δεν είναι το πάν, πρέπει να έχει και κάτι μέσα στο κεφάλι του "και τώρα, όταν βλέπω τα επιτεύγματα του Kaspij κρατάω ακόμα αυτά τα λόγια στο μυαλό μου.

 

First of all, I am very happy that this segregation is not such important as in other breeds and we should maintain this idea of universality of the dobermann. Today, a dobermann cannot have a high level show career without having ZTP and IPO and without showing high temperament and good self-confidence in the show ring. When I see today's working champions I think that in a show ring even if I wouldn't bet all my money that they will win the biggest shows however they have a level to do some shows. When Mister Prosperi saw Kaspij in his first intermediate class in Caliandro 2010, he asked me about the work and tests, and when I answered that he is too young and we don't have any tests done yet, he said: " A dobermann like a woman, the beauty is not all, must have something in the head" and now when I see the achievements of Kaspij I still keep this words in head.

     

Τι πιστεύεις για το επίπεδο εκτροφής παγκοσμίως και μετά στη χώρα σου;

 

What do you think of the level of breeding internationally and in your country?

Όταν βλέπουμε ένα Ντόμπερμαν όλα όσα είναι , είναι σύνολο των γενετικών του δυνατοτήτων και των συνθηκών της ζωής του. Οι εκθέσεις έχουν γίνει πραγματικοί διαγωνισμοί για τούς οποίους πρέπει να προετοιμαστείς, έτσι τώρα οι σκύλοι παρουσιάζονται στην καλύτερη τους κατάσταση και ο τρόπος ζωής τους προσαρμόζεται σε αυτό. Όσο για τη γενετική, είμαι λίγο απογοητευμένος με τους εκτροφείς που επιλέγουν για τα ζευγαρώματα τους τα αρσενικά μόνο λόγω των οικονομικών πλεονεκτημάτων, της μόδας για το τάδε ή δείνα αρσενικό ή κάποια άλλα πλεονεκτήματα.

Στην Γαλλία σήμερα υπάρχουν 3 κυρίως εκτροφεία που δείχνουν καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη και υπάρχουν αρκετοί πολύ γνωστοί επιβήτορες.

 

When we see a dobermann all that he is it is a sum of his genetical potential and life conditions. The shows became a real competition for which you have to prepare, so now the dogs are mostly presented in their optimal fit and their lifestyle is adapted. As per genetics, I am a little bit disappointed with breeders who chose for their mattings the males only because of financial advantages, fashion on such or such male or some other advantages.

In France, now there are 3 main kennels showing good results in the Europe and there are several well-known producer males.

     

Για θέματα υγείας τι πιστεύεις;

 

What do you think about health?

Δεν θα δημιουργήσω ένα μεγάλο γεγονός λέγοντας ότι η υγεία είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, πιστεύω ότι οι άνθρωποι σήμερα είναι πάρα πολύ επικεντρωμένοι στα προβλήματα με το DCM. Υπάρχουν πολλές άλλες ασθένειες που μεταδίδονται επίσης γενετικά, όπως ο καρκίνος, για παράδειγμα, οι οποίες χρειάζονται μια σοβαρή προσέγγιση.
Όσο για το DCM, νομίζω ότι πριν από την καταπολέμηση του εχθρού, πρέπει να ξέρουμε πού είναι. Σήμερα υπάρχουν πολλά τεστ, θεωρίες, εικασίες στα φόρουμ, facebook και αλλού, αντί να έχουν πραγματική πληροφόρηση σχετικά με το θέμα. Όσο δεν έχουμε βαθιά γνώση για αυτή την ασθένεια (εμφάνιση, όλα τα γονίδια που είναι υπεύθυνα, κλπ..) και ένα μέσο για να μάθουμε δεν θα κάνουμε τίποτα εποικοδομητικό. Έχω πολλές ελπίδες για το έργο που ξεκίνησε χάρη στο IDC και στο Dr. Pezzano προσωπικά, με ένα ιταλικό εργαστήριο, για να επιτευχθεί αυτό.

 

I will not create a big event saying that the health is very important. However I think that the people now is too much concentrated on DCM problems. There are a lot of other diseases also genetically transmitted, like cancer, for example, which need a serious approach.

As per DCM, I think that before fighting the enemy you should know where he is. Or today there are many tests, theories, hypothesis in forums, facebook and other instead of having a real information on the subject. As far as we don't have a deep knowledge in this disease (appearance, all genes responsible, etc..) and a mean to find it out we will not do anything constructive. I have a lot of hopes on the works started thanks to IDC and personally Dr. Pezzano with an Italian laboratory to achieve this.

     

Τι πιστεύεις για τη HD στη φυλή;

 

What about HD in the breed?

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα καταπολέμησης ενός προβλήματος υγείας στην φυλή μας.

 

This is a good example of fighting against a health problem in our breed.

     

Ποιά τα πιο σπουδαία Nτόμπερμαν αρσενικά και θηλυκά που άφησαν το σημάδι τους στην εκτροφή της Γαλλίας?

 

Which are the most important Dobermanns males and females - that left their sign in the breeding of your country?

ΑΡΣΕΝΙΚΑ
Ο μεγαλύτερος αναπαραγωγός ο οποίος έχει επηρεάσει τη φυλή στη Γαλλία παραμένει ο F'hiram Abif Royal Bell. Έχει επίσης σημαντική επίδραση στη φυλή στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία. Είχαμε κάποιες περιόδους επιρροής διαφορετικών αρσενικών όπως ο Volvo Betelges, ο Gem Givveon Louis Dobermann ή ο Prinz Paris vom Jahrestal.
Μεταξύ των σημερινών αναπαραγωγών που ζουν στη Γαλλία, είμαστε πολύ περήφανοι για τον δικό μας Pride of Russia Kaspij, του οποίου οι απόγονοι έχουν δείξει τα καλύτερα αποτελέσματα σε εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη.

Ενδιαφέρον γεγονός: στην πιο σημαντική έκθεση
Ντόμπερμαν της χρονιάς στη Γαλλία la Nationale d'Elevage in 2010, 3 CACs από τα 4 δώθηκαν σε απογόνους του F'hiram και το 2013 3 CACs από τα 4 δώθηκαν στους απογόνους του Kaspij .
ΘΗΛΥΚΑ
Κατά τη γνώμη μου, τα θηλυκά που έχουν επηρεάσει περισσότερο τη φυλή μας είναι η Come You Are Delfi Duna και η V'Ummanaq du Reflet des Songes.

 

MALES:
The biggest producer who has the most influenced the breed in France remains F'hiram Abif Royal Bell. He has also done an important impact to the breed in Germany, Austria, Spain, Portugal, Belgium and Netherlands. We had some periods of influence of different males such as Volvo Betelges, Gem Givveon Louis Dobermann or Prinz Paris vom Jahrestal.

Among today's producers living in France, we are very proud of our Pride of Russia Kaspij whose progeny has shown the best results in shows all over the Europe.

Interesting fact: in the most important dobermann show of the year in France la Nationale d'Elevage in 2010 3 CACs from 4 were taken by F'hiram progeny and in 2013 3 CACs from 4 were taken by Kaspij's progeny.

FEMALES:
In my opinion the females who have influenced our breed the most are Come You Are Delfi Duna and V'Ummanaq du Reflet des Songes.

     

Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο;

 

European or US Dobermann?

Ευρωπαϊκό χωρίς δισταγμό.

 

European with no hesitation.

     

Το καλύτερο σημείο για το καθένα;

 

Which is the strongest point of each of them?

Αμερικάνικο: Μακρύς λαιμός, εντονότερες γωνιώσεις.
Ευρωπαικό: Δυνατά κόκκαλα, περισσότερη ουσία, μεγαλύτερα κεφάλια (δυνατότερη κάτω γνάθος, φαρδύτερος ρινικός κάλαμος, πιο εκφραστικά μάτια), καλύτερα πύρινα κλπ.
Όμως το σημαντικότερο είναι το ταπεραμέντο.
Η αρχική μου μομφή για το Αμερικάνικο
Ντόμπερμαν, είναι ότι δεν είναι αρκετό για Ντόμπερμαν.

  US: long neck, more angulations.

Europe: strong bones, more substance, bigger heads (powerful underjaw, wide nose, more expressive eyes), better markings, etc.....

But the most important is the temperament.

My principle reproach to the US dobermann is not being enough dobermann.
     
Τι θα συμβούλευες τους νέους εκτροφείς;   What would you advice to a new breeder?

Έχω απαντήσει στην πρώτη ερώτηση.

 

Answer N1

     
Γραμμική αναπαραγωγή, ενδογαμία, ή εξωδιασταύρωση;   Line breeding inbreeding or outcross?

Η ενδογαμία και η γραμμική αναπαραγωγή δείχνουν την ιδέα της γενικότερης γραμμής του εκτροφέα.
Ταυτόχρονα η εξωδιασταύρωση είναι απαραίτητη για την ανανέωση του αίματος. Για εμένα καλύτερος εκτροφέας είναι εκείνος που τα συνδυάζει όλα. Για παράδειγμα η ενδογαμία σκύλων που προέρχονται από εξωδιασταύρωση και στην συνέχεια η γραμμική αναπαραγωγή τους θα μπορούσε να είναι μία μέθοδος.

 

The inbreeding and the line breeding shows the idea of the general line of the breeder.
In the same time you need the outcross to renew the blood.
For me the best breeder is the one who combines all.
For example doing the inbreeding on the dogs which are outcrossed, and then further line breeding could be a method.

     
Τι συμβουλεύεις τους μελλοντικούς αγοραστές;   What would you advice to a future dobermann owner?

Να μην ξεχνάει ότι είναι ο ιδιοκτήτης και θα έπρεπε να ακούει τους εμπειρότερους, αλλά να παίρνει την τελική απόφαση και την ευθύνη της.
Επίσης να μην διστάζει να επενδύσει στο σκύλο του χρόνο, προσπάθεια και κάποια χρήματα, κυρίως τα πρώτα 1 - 1,5 χρόνια, και θα δει την ευχαρίστηση που θα πάρει.
Σημαντικότερο όλων όμως είναι να προσφέρετε την αγάπη σας, αφού είναι εγγυημένο ότι θα σας ανταποδοθεί και με το παραπάνω!

 

Never forget that he is the owner, so he should listen to the experienced people, but take the final decisions himself and assume it.
And not hesitate making investment in his dog in terms of time, effort and little bit of money mostly first 1 year/1,5 year and he will see the pleasure he will have. But the most important is to invest your love, because it is guaranteed that you will ever get back much more from him.

     
Πια η γνώμη σου για την πιθανή απαγόρευση κοψίματος ουράς και αυτιών; Θα επηρεάσει παγκόσμια τη φυλή;   Your opinion concerning ear cropping and tail docking? Is it possible that a worldwide prohibition will affect the breed?

Προτιμώ τα Ντόμπερμαν με κομμένα αυτιά και κομμένη ουρά, όμως πλέον αυτή η μάχη έχει χαθεί! Το μέλλον της φυλής είναι με φυσικά αυτιά και φυσική ουρά και θα πρέπει να το αποδεχθούμε. Είσαστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε την αγαπημένη σας φυλή μόνο και μόνο λόγω του μεγέθους και του σχήματος των αυτιών; Εγώ όχι.

  I prefer cropped and docked dobermanns, but today this struggle is lost. The future of the breed is all natural dobermann and we have to put up with this. Are you ready to leave your beloved breed only because of the size and shape of the ear? Me not.