Branko Jakovljevic - Fort Bellators - Σερβία

Servia

www.fortbellators.com

fort.bellators@mail.ru

 

Πρώτα από όλα θα σε ρωτήσω πως και από πότε άρχισες να ασχολείσαι με την εκτροφή;

  First of all I would like to ask you when and how you have started breeding Dobermanns.

Έχω Ντόμπερμαν απο το 1999...Πριν είχα Μεγάλους Δανούς. Ο γείτονας μου είχε Ντόμπερμαν από το Royal Bell. Μελέτησα την φυλή και ξεκίνησα να ψάχνω, για ένα Ντόμπερμαν με σωστή εμφάνιση - μορφολογία. Εκτίμησα τον χαρακτήρα και το ταμπεραμέντο της φυλής, και κατάλαβα ότι αυτό το σκυλί είναι για μένα. Αγόρασα το πρώτο μου Ντόμπερμαν και το ονόμασα Boa. Από τότε, στο σπίτι μου έχω μόνο Ντόμπερμαν. Είχα σκυλιά από το εκτροφείο Betelges, και αρκετές γέννες έγιναν σπίτι μου. Το 2012 έκανα εγγραφή το δικό μου εκτροφείο "Fort Bellators".

  I keep Dobermans since 1999. Before I had great danes.
My neighbor has got Doberman from Royal Bell.
I noticed this breed and started looking, in addition to a special exterior Doberman
I have appreciated his character and temperament. And I realized that this dog for me.
I bought my first Doberman named Boa.
Since then, in my house have always been only Dobermans.
I had dogs from kennel Betelges several litters were born in my house.
In 2012 I registered my own kennel "Fort Bellators"
     

Στο τομέα του χαρακτήρα - ταμπεραμέντου - τι νομίζεις? Υπάρχουν αλλαγές στο μοντέρνο Nτόμπερμαν;

 

From the point of temperament what do you think? Are there any changes in the character of the modern Dobermanns?

Στις μέρες μας όλο και περισσότερα σκυλιά εμφανίζονται με άτυπο χαρακτήρα για Ντόμπερμαν, πιο ήπια και με λιγότερο ταμπεραμέντο. Πολλοί εκτροφείς έχουν παρασυρθεί με την επιτυχία των σκύλων στις εκθέσεις και έχουν ξεχάσει τον τομέα εργασία. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλα κακά, εξακολουθούν να υπάρχουν σκυλιά με δυνατό χαρακτήρα στις γραμμές τους και με ποιότητα στην εργασία.

 

Nowadays, more and more dogs appear with atypical character for Dobermans, softer and less temperamental.
Many breeders too much carried away with the success of dogs at the shows and have forgotten about work.
Nevertheless, all is not bad, still have many dogs and lines with the strong character and working qualities.

     

Μορφολογία ή εργασία;

 

Shows or Work?

Το πραγματικό Ντόμπερμαν είναι και τα δύο, το Ντόμπερμαν είναι αναμφίβολα μία από τις πιο όμορφες ράτσες σκύλων ( για μένα η πιο όμορφη ), και φυσικά είναι μεγάλη χαρά να δείχνεις και να βλέπεις τα Ντόμπερμαν μέσα στον στίβο της έκθεσης.
Αλλά επίσης το Ντόμπερμαν έχει ανάγκη την εργασία. Η εξυπνάδα του και η ιδιοσυγκρασία του θα πρέπει να διοχετεύονται. Το Ντόμπερμαν είναι ικανό για κάθε είδους εκπαίδευση, μπορούν να εκπαιδευτούν για προστασία αλλά και σε αθλήματα. Μπορεί να είναι ένας σκύλος διάσωσης, σωματοφύλακας, ερευνητής ακόμα και σκύλος σε τσίρκο.
Αλλά εάν η επιλογή ήταν μεταξύ εκθέσεων και εργασίας, θα επέλεγα το δεύτερο.

 

Real Doberman is a universal dog, it is important to both sides
Doberman is undoubtedly one of the most beautiful breeds of dogs (for me the most beautiful)
And of course it is a great pleasure to show and look at the Dobermans in the show ring.
But also Doberman need work.His intellect and temperament must be implemented.
Doberman able to any kind of training, it is possible to engage with Dobermans protection, sports.. he can be a dog rescuer, bodyguard, searcher, and even be a circus dog.
But if the choice was between the show and the work/sports, I would chose the second.

     

Τι πιστεύεις για το επίπεδο εκτροφής παγκοσμίως και μετά στη χώρα σου;

 

What do you think of the level of breeding internationally and in your country?

Τα Ντόμπερμαν Σερβικής καταγωγής είναι γενικά πολύ υψηλής ποιότητας. Στην Σερβία, γεννήθηκαν πολλοί μεγάλοι πρωταθλητές και διάσημοι παραγωγοί.

 

Serbian Dobermans generally very high quality. In Serbia, was born many great champions and famous producers.

     

Για θέματα υγείας τι πιστεύεις;

 

What do you think about health?

Το πιο σοβαρό πρόβλημα είναι το DCM. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβείς τεστ, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν μια εγγύηση ότι ο σκύλος είναι 100% υγιής. Το ιδανικό θα ήταν, να δημιουργήσουν ένα τέτοιο τεστ.. αλλά μέχρι τώρα μόνο ένα γονίδιο από όλο το πλήθος είναι γνωστό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την επιλογή των ζευγαριών, και φυσικά να γίνονται εξετάσεις στα σκυλιά που είναι για αναπαραγωγή από 3 χρονών και μετά, κάθε χρόνο.
Άλλες ασθένειες, για παράδειγμα το σύνδρομο von Willebrand's είναι πολύ εύκολο να αποκλείεται από την αναπαραγωγή.
Αρκετά εύκολο είναι να κάνεις ένα γενετικό τεστ για vWD, ο τρόπος της κληρονομικότητας είναι πολύ απλός, έτσι είναι σαφές εύκολο να μείνει μακριά απο την φυλή.
Εξαιρουμένων των καρδιακών προβλημάτων είναι γενικά αρκετά υγιής φυλή.

 

The most serious problem is that the DCM. Unfortunately there are no accurate tests, which could give a guarantee that the dog is 100% healthy.
Ideally, if the genetic test could create ... but now only one known gene of the plurality.
Must be very careful in the selection of pairs, and of course do cardio investigation of producers since 3 years old, every year.
Other diseases, for example von Willebrand's syndrome, is very easy to be excluded from breeding. Pretty easy to do a genetic test on vWd, mode of inheritance is very simple, so it's easily clear away from breed.
Excluding cardio problems are generally quite healthy breed.

     

Τι πιστεύεις για τη HD στη φυλή;

 

What about HD in the breed?

Το HD είναι μια υποχρεωτική εξέταση. Αυτό σίγουρα δεν είναι δύσκολο να γίνει, και είναι διαθέσιμο παντού.
Στους υπεύθυνους εκτροφείς είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις δυσπλασίας σε σκύλους.
Όλα τα σκυλιά που χρησιμοποιούνται στην αναπαραγωγή πρέπει να έχουν ελεγχθεί για δυσπλασία.

 

HD is a mandatory test. This is absolutely not difficult and is available everywhere.
At responsible breeders are very rare cases of dysplasia in dogs.
All dogs used in breeding must be checked on dysplasia.

     

Ευρωπαϊκό ή Αμερικάνικο;

 

European or US Dobermann?

Ευρωπαϊκό.

 

European

     

Το καλύτερο σημείο για το καθένα;

 

Which is the strongest point of each of them?

...

  ...
     
Τι θα συμβούλευες τους νέους εκτροφείς;   What would you advice to a new breeder?

Είναι απαραίτητο να βρείτε καλής ποιότητας θηλυκό, είναι το θεμέλιο της αναπαραγωγής. Κάντε μαζί της όλες τις πιθανές εξετάσεις υγείας, τεστ χαρακτήρα, εκπαίδευση και κερδίστε τίτλους στις εκθέσεις.
Επίσης οι μελλοντικοί εκτροφείς θα πρέπει να υπολογίσουν τις δυνατότητές τους, έχουν τον χρόνο και την οικονομική δυνατότητα?
Η εκτροφή των Ντόμπερμαν δεν είναι εύκολη και είναι ακριβή απασχόληση, χρειάζεται πολύ χρόνο, εμπειρία και γνώση για να μεγαλώσουν σωστά τα κουταβάκια. Να τα κοινωνικοποιήσουν και να βρουν τους κατάλληλους ιδιοκτήτες. Και φυσικά θα πρέπει να αγαπούν πραγματικά την φυλή, και να έχουν την επιθυμία να την βελτιώσουν.

 

Necessary to find extra quality female it is the foundation of breeding.
Make with her all possible tests for health, character tests, training, get the title at the shows.
Also the future breeders should calculate their potential , have they time and financial opportunities?.
Breeding of dobermanns its not easy and expensive employment, needs a lot of time, experience and knowledge to correctly raise a puppies, to socialize them and find suitable owners.
And of course you need really love the breed, have a desire to improve it.

     
Γραμμική αναπαραγωγή, ενδογαμία, ή εξωδιασταύρωση;   Line breeding inbreeding or outcross?

Και οι δύο αυτές κατευθύνσεις είναι σημαντικές, πρέπει να εξετάσουμε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρησιμοποιούμε κοντινή ενδογαμία.

 

Both of these directions are important, need to look at each eachindividual case. In most cases, we use not close inbreeding.

     
Τι συμβουλεύεις τους μελλοντικούς αγοραστές;   What would you advice to a future dobermann owner?

Η συμβουλή μου προς τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες. Ρωτήστε τον εαυτό σας αν είστε τεμπέλης σαν χαρακτήρας.
Προσπαθήστε να απαντήσετε σε αυτό ειλικρινά, αν είστε τεμπέλης τότε το Ντόμπερμαν δεν είναι κατάλληλο για εσάς.
Αυτά τα σκυλιά είναι πολύ έξυπνα και δραστήρια, τα Ντόμπερμαν πρέπει να ασκούνται σωματικά και ψυχικά, αν δεν έχετε τον χρόνο ή την επιθυμία για εκπαίδευση και καθημερινή άσκηση, τότε καλύτερα να μην πάρετε Ντόμπερμαν.

 

My advice to future owners. Ask yourself whether you are a lazy person?
And try to answer this question honestly, if you're lazy Doberman is not for you.
This dog is very intelligent and active, Dobermann must engage physically and mentally, if you have no time or desire for training and everyday active walking with dog, better dont take Doberman.

     
Πια η γνώμη σου για την πιθανή απαγόρευση κοψίματος ουράς και αυτιών; Θα επηρεάσει παγκόσμια τη φυλή;   Your opinion concerning ear cropping and tail docking? Is it possible that a worldwide prohibition will affect the breed?

Σίγουρα θα καταστρέψει την φυλή, κοιτάξτε τι συνέβη στην φυλή στις χώρες όπου έχει απαγορευτεί εδώ και καιρό η κοπή αυτιών και ουράς. Τα δικά μου Ντόμπερμαν θα είναι κομμένα για όσο το δυνατόν περισσότερο.

  Definitely it is damaged the breed, look what happened to the breed in the countries where cropping has long been prohibited .
My own Dobermans will be cropped, as long as possible...